Logo Nieuwe BV
Menu

Voorwaarden nieuwebv.nl

De van toepassing zijnde voorwaarden staan hieronder vermeld en bestaan uit 2 onderdelen.

Specifieke voorwaarden nieuwebv.nl

De volgende bepalingen gelden specifiek voor nieuwebv..nl:

 • de oprichter spreekt en leest goed Nederlands en woont in Nederland;
 • een niet-Nederlandse oprichter heeft een geldige verblijfsstatus;
 • de oprichter is meerderjarig en staat niet onder curatele; zijn vermogen staat niet onder bewind;
 • als de oprichter een B.V. is, is hierbij als bestuurder, aandeelhouder en uiteindelijk belanghebbende slechts één natuurlijk persoon betrokken; dit blijkt uit de inschrijving bij het handelsregister;
  als de oprichter een B.V. is, zijn de aandelen van deze B.V. niet gecertificeerd;
 • waar hiervoor sprake is van oprichter dient tevens daaronder te worden verstaan de bestuurder (statutair directeur) van een oprichtende B.V.;
 • de op te richten B.V. kent alleen gewone aandelen die niet zijn onderverdeeld in series; er is geen raad van commissarissen; de modelakten van nieuwebv.nl worden gehanteerd;
 • de opdrachtgever levert de door ons gevraagde gegevens en stukken tijdig, juist en volledig aan; de door ons gestelde vragen worden zorgvuldig beantwoord; neem bij twijfel contact met ons op; het onvolledig retourneren van stukken kan tot extra kosten leiden als dit voor ons extra werkzaamheden met zich meebrengt; deze worden in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief;
 • werkzaamheden die niet vallen binnen de gebruikelijke werkzaamheden van Nieuwebv.nl worden in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief;
 • betaling van onze declaratie dient plaats te vinden voor de oprichting van de B.V; het verzenden van een voorschotnota behoort eveneens tot de mogelijkheden;
 • werkzaamheden die niet leiden tot het passeren van de akte van oprichting worden naar rato in rekening gebracht, doch pas als de opdracht is verleend;
 • de oprichter oriënteert zich zelf goed op de fiscale gevolgen van het oprichten van een B.V.; neem tijdig contact op met uw accountant of belastingadviseur;
 • wij behouden ons te allen tijde het recht voor om als daartoe naar onze mening goede gronden bestaan, uw opdracht niet of niet verder via deze website in behandeling te nemen, maar u te verwijzen naar onze dienstverlening buiten deze website om;
 • deze specifieke voorwaarden gelden in aanvulling op- en bij strijdigheid in afwijking van de onderstaande algemene voorwaarden.

Naast deze specifieke voorwaarden gelden de volgende algemene voorwaarden die altijd door ons kantoor worden gebruikt:

Algemene voorwaarden Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen

Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen, tevens handelende onder de naam Nieuwebv.nl

 1. Het kantoor is een maatschap waarin notarissen in geïntegreerd verband de rechtspraktijk uitoefenen. Een lijst van verantwoordelijke partners, waaronder praktijkvennootschappen kunnen zijn begrepen, wordt op verzoek toegezonden.

 2. Alle opdrachten worden door de maatschap slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

 3. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. De notarissen verbonden aan de maatschap zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

 4. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de maatschap aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de maatschap bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

 5. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de maatschap. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

 6. Het in ontvangst nemen van een namens de maatschap op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan de maatschap, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.

 7. Bij het inschakelen van derden zal de maatschap zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

 8. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door de maatschap gehanteerde uurtarief.

 9. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.

 10. Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:
  - in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;
  - zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

 11. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van de maatschap alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de maatschap werkzaam zijn.

 12. Een vordering op de maatschap vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. De maatschap betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.

 13. Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland door Netwerk Notarissen B.V. Netwerk Notarissen is een samenwerkingsverband van zelfstandig opererende notariskantoren. Ons kantoor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van werkzaamheden van andere bij Netwerk Notarissen aangesloten kantoren.