Logo Nieuwe BV
Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden nieuwebv.nl
 
Artikel 1: Definities en doelstelling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven tot het doen oprichten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutenwijziging eventueel met kapitaalvermindering, inbreng van een eenmanszaak in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en elke andere dienst, zoals aangeboden of ingekocht via de website van De Nieuwe B.V..
2. Notaris: de door De Nieuwe B.V. aangewezen notaris.
3. De Nieuwe B.V.: De Nieuwe B.V., ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer: 56433778. De Nieuwe B.V. bemiddelt bij het tot stand brengen van de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Notaris. Door het invullen van het opdrachtformulier via de website van De Nieuwe B.V., komt een bemiddelingsovereenkomst tot stand tussen De Nieuwe B.V. en Opdrachtgever en verleent Opdrachtgever een volmacht aan De Nieuwe B.V. om een overeenkomst van opdracht namens Opdrachtgever tot stand te brengen met Notaris als bedoeld in lid 4 van dit artikel. De door opdrachtgever te ontvangen declaratie staat op naam van Notaris en betaling geschiedt aan Notaris.
Notaris heeft tot doel hetgeen is vermeld in lid 4 van dit artikel. De statuten zijn beperkt tot hetgeen wettelijk noodzakelijk is en voor het overige wordt verwezen naar de bepalingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 
4. Overeenkomst: de tussen Notaris en namens Opdrachtgever door De Nieuwe B.V. gesloten overeenkomst van opdracht tot het doen oprichten van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutenwijziging eventueel met kapitaalvermindering, inbreng van een eenmanszaak in een besloten vennootschap en elke andere dienst, zoals aangegeven of ingekocht via de website van De Nieuwe B.V..
5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe door Opdrachtgever aan Notaris via De Nieuwe B.V. opdracht is gegeven, of die door Notaris uit andere hoofde worden verricht. Een en ander in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. 
6. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Notaris en/of De Nieuwe B.V. ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Notaris vervaardigde goederen.
 
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door De Nieuwe B.V. en/of Notaris binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden dienen door De Nieuwe B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. Dit laat onverlet dat De Nieuwe B.V.  bevoegd is eenzijdig de algemene voorwaarden te wijzigen.
2. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van De Nieuwe B.V. prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever.
 
Artikel 3: Aanvang en duur van de overeenkomst
1. Door het invullen van het opdrachtformulier op de website van De Nieuwe B.V. verleent Opdrachtgever aan De Nieuwe B.V. een volmacht tot het sluiten van een Overeenkomst van opdracht namens Opdrachtgever met Notaris.
2. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat Opdrachtgever op de website van De Nieuwe B.V. het opdrachtformulier volledig heeft ingevuld, deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en Notaris per e-mail een opdrachtbevestiging heeft verzonden dat Notaris de opdracht heeft aanvaard aan het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
3. De Nieuwe B.V. en/of Notaris is evenwel gerechtigd om niet eerder dan na betaling van de overeengekomen prijs haar werkzaamheden te doen aanvangen.
4. Onder het in lid 1 bedoelde ingevulde opdrachtformulier, wordt eveneens begrepen het bij dit opdrachtformulier aanleveren van de Bescheiden. 
 
Artikel 4: Uitvoering overeenkomst
1. De Nieuwe B.V. bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De Nieuwe B.V. en/of Notaris zullen zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst. 
2. Opdrachtgever geeft De Nieuwe B.V. de bevoegdheid om de noodzakelijk te verrichten notariële werkzaamheden te doen uitvoeren door een door De Nieuwe B.V. aangewezen notaris.
3. Voor het uitvoeren van de (wettelijk verplichte) notariële werkzaamheden, is legalisatie van Opdrachtgever verplicht. Opdrachtgever dient de door De Nieuwe B.V. ten dien aangegeven instructies uitdrukkelijk en zonder afwijkingen op te volgen. De Nieuwe B.V. en de Notaris behouden zich het recht voor, bij het negeren van dergelijke instructies, haar werkzaamheden te staken totdat Opdrachtgever de instructies alsnog heeft opgevolgd. Indien Opdrachtgever wederom nalaat de instructies op te volgen, schiet Opdrachtgever toerekenbaar tekort in de nakoming van de bemiddelingsovereenkomst en heeft De Nieuwe B.V. het recht om zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden. De Nieuwe B.V. en/of Notaris is dan niet gehouden de betaalde prijs aan Opdrachtgever te retourneren. 
 
Artikel 5: Geheimhouding en exclusiviteit
1. De Nieuwe B.V. is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. De door De Nieuwe B.V. ingeschakelde Notaris, alsmede diens medewerkers, behoren niet tot deze derden. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die Opdrachtgever aan De Nieuwe B.V. ter beschikking heeft gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke en/of beroepsregels de Notaris een informatieplicht opleggen.
2. De Nieuwe B.V. is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is De Nieuwe B.V. niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
4. In afwijking van de vorige leden, heeft De Nieuwe B.V. evenwel het recht om contactinformatie van Opdrachtgever, in het bijzonder het e-mailadres en telefoonnummer, te verstrekken aan de aan De Nieuwe B.V. gelieerde partners, voor zover Opdrachtgever op de website van De Nieuwe B.V., dan wel in het opdrachtformulier, heeft aangegeven door deze partijen te willen worden benaderd.
 
Artikel 6: Intellectuele eigendom
1. De Nieuwe B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden als bemiddelaar, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma´s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Notaris.
 
Artikel 7: Overmacht
1. Indien De Nieuwe B.V. haar verplichtingen, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de redelijke gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat De Nieuwe B.V. alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Indien zich bij de door De Nieuwe B.V. ingeschakelde Notaris omstandigheden als in lid 1 beschreven voordoen, kan De Nieuwe B.V. zich eveneens op lid 1 beroepen. Dergelijke omstandigheden bij de notaris gelden als niet aan De Nieuwe B.V. toe te rekenen omstandigheden.
3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste of tweede lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 
Artikel 8: Honorarium
1. Opdrachtgever dient direct na het doorlopen van het opdrachtformulier op de website van De Nieuwe B.V., langs elektronische weg de overeengekomen prijs te betalen. De Nieuwe B.V. is gerechtigd haar werkzaamheden niet eerder te doen aanvangen dan nadat betaling is ontvangen.
2. Het honorarium van De Nieuwe B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht aan Notaris en wordt berekend met inachtneming van gebruikelijke tarieven van Notaris en betreft een all-in prijs exclusief BTW. 
 
Artikel 9: Betaling
1. Betaling geschiedt direct bij het invullen van het opdrachtformulier op de website van De Nieuwe B.V..
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn, heeft betaald, en niet langs elektronische of schriftelijke weg heeft aangegeven af te zien van de bemiddelingswerkzaamheden van De Nieuwe B.V., is Opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd. De Nieuwe B.V. heeft dan het recht vanaf de eerste vervaldag de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119 a BW in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke De Nieuwe B.V. heeft.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 40,00. Dit bedrag is exclusief proceskosten.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 
 
Artikel 10: Reclame
1. Een reclamatie met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag, dient schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan De Nieuwe B.V. of Notaris kenbaar te worden gemaakt. Onder schriftelijk wordt eveneens verstaan een verzending per e-mail.
2. Reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met reclame.
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de De Nieuwe B.V. slechts aansprakelijk tot een maximum van de door Opdrachtgever betaalde prijs aan De Nieuwe B.V..
Voorgaande geldt niet in geval er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van De Nieuwe B.V. De Nieuwe B.V. is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste en onvolledige informatie heeft verstrekt.
2. De aansprakelijkheid van De Nieuwe B.V. reikt in geen geval verder dan de aansprakelijkheid van Notaris (op grond van diens beroepsregels).
3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Notaris, zijn De Nieuwe B.V. en de Notaris nimmer aansprakelijk.
4. De Nieuwe B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
5. De Nieuwe B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschied door of namens Opdrachtgever, Notaris of derden.
6. Opdrachtgever vrijwaart De Nieuwe B.V. voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan De Nieuwe B.V. en/of Notaris onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds maar veroorzaakt is door opzet of grove schuld van De Nieuwe B.V..
 
Artikel 12: Einde van de overeenkomst
1. Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat deze is voltooid, blijft Opdrachtgever evenwel te allen tijde de overeengekomen prijs verschuldigd tenzij de opzegging binnen 24 uur na invulling van het opdrachtformulier op de website van De Nieuwe B.V. schriftelijk door De Nieuwe B.V. is ontvangen.
2. Opzegging dient zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail aan Notaris te worden medegedeeld. 
 
Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle geschillen tussen Opdrachtgever en De Nieuwe B.V. waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en De Nieuwe B.V., waarop deze algemene voorwaarden van toeppassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem. Indien Opdrachtgever niet in het kader van beroep of bedrijf handelt, is eveneens bevoegd de rechtbank in de woonplaats van Opdrachtgever.